Algemene voorwaarden


Dit zijn de algemene voorwaarden van BY LEUK, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70999309.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van BY LEUK en alle overeenkomsten die u sluit met BY LEUK. Door het online bestellen van artikelen accepteert u deze algemene voorwaarden.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

 

Handelsnaam, merknaam en intellectueel eigendom

BY LEUK is trots op haar merknaam. Het zonder uitzonderlijke en schriftelijke vooraf gegeven toestemming gebruiken van haar (merk)naam, handelsnaam en logo is ten strengste verboden. De intellectuele (eigendoms) rechten ten aanzien van de door BY LEUK ontworpen producten berusten exclusief bij BY LEUK. BY LEUK zal naar rechten met betrekking tot haar merknaam, handelsnaam, logo en intellectuele eigendomsrechten immer ten volste beschermen.

 

Bedrijfsinformatie

Naam ondernemer: Mitzi de Vos

E-mailadres: mitzi@byleuk.com

KvK-nummer: 70999309

BTW-identificatienummer: NL001345933B36

IBAN: NL47INGB0008103912

Bank: ING Bank

BIC: INGBNL02

 

Hoe plaats ik een bestelling

U plaatst een bestelling door alle gewenste artikelen in de winkelwagen te plaatsen, naar betalen te gaan en de bestelling te betalen. Zodra de betaling binnen is zal BY LEUK de bestelling verwerken. Via een orderbevestiging (tevens je betalingsbewijs) die je per email ontvangt, geven wij aan dat de bestelprocedure succesvol is verlopen en dat wij je order hebben ontvangen. Het is daarom belangrijk dat je het juiste emailadres opgeeft. Sommige e-mailproviders blokkeren ten onrechte onze e-mails. Het is van belang om te controleren of onze e-mail in uw spam terecht is gekomen. Wij accepteren retournering, maar geen annuleringen.

 

Betaling

Elke bestelling wordt verzonden nadat BY LEUK de betaling heeft ontvangen. U kunt betalen via IDEAL. De prijzen zoals vermeld op de website zijn in euro’s en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet in de prijs begrepen. Alle eventuele invoerrechten en belastingheffingen zijn voor uw eigen rekening. Prijzen zijn altijd aan verandering onderhevig, maar veranderingen zullen geen invloed hebben op het te betalen/reeds betaalde bedrag van een bestelling die door BY LEUK is bevestigd per e-mail. Hoewel alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, omschrijvingen etc. met de grootst mogelijke zorg op de website is geplaatst, kan BY LEUK de nauwkeurigheid hiervan niet garanderen. Hierdoor is BY LEUK niet verplicht een bestelling te verzenden die geplaatst is op basis van onjuiste of onvolledige informatie


Levering

BY LEUK zal zich volledig inspannen om alle bestelde artikelen binnen zeven werkdagen in Nederland af te leveren. Hiervoor is BY LEUK echter afhankelijk van de door haar gebruikte bezorg- en koeriersdiensten, welke vrij ten keuze is door BY LEUK. Wanneer we het product hebben verstuurd ontvang je een Track & Trace code, zodat je je pakket kunt volgen. BY LEUK kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het overschreden van een dergelijke periode en is nooit verplicht enige vorm van (gevolg)schade te vergoeden. Het risico van de artikelen gaat bij levering over op de geadresseerde. Bij levering bent u verplicht de inhoud van het pakket binnen 14 dagen na levering op eventuele tekortkomingen of onvolkomenheden te controleren. In geval van geconstateerde gebreken of onvolkomenheden dient u binnen 14 dagen BY LEUK hiervan, via het contactformulier op de website, op de hoogte te stellen.

 

Retourneren

U kunt alle ongebruikte artikelen die online bij BY LEUK zijn gekocht retourneren door dit binnen 14 dagen na levering door te geven. Dit kan via het contactformulier die u kan invullen op de webpagina “Retourneren”, waarbij de reden van het ruilen en het ordernummer vermeld dienen te worden. Het doorgeven van de wens te ruilen heeft automatisch tot gevolg dat de overeenkomst tussen BY LEUK en u wordt ontbonden. Dit verplicht u om alle artikelen in de originele verpakking binnen 5 dagen na het doorgeven van het ruilen naar BY LEUK terug te sturen. Wij raden aan om de Track & Trace goed te bewaren tot de retourzending is ontvangen op het adres van BY LEUK. Risico’s van verderf of verlies tijdens zending worden niet gedragen door BY LEUK. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor uw eigen rekening, tenzij BY LEUK onjuiste artikelen heeft geleverd. Alle correct teruggestuurde artikelen zullen resulteren in het binnen 14 dagen door BY LEUK terugbetalen van het volledig betaalde aankoopbedrag (exclusief eventuele verzendkosten). Terugbetaling vindt plaats door storting op uw bankrekeningnummer. Teruggestuurde artikelen moeten in een nieuwe en ongebruikte staat verkeren.

 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van BY LEUK tegenover haar klanten is beperkt tot het volledig betaalde aankoopbedrag exclusief eventuele verzendkosten. BY LEUK is nooit aansprakelijk voor gederfde winst of goodwill of enige andere vorm van gevolgschade. Elke woondecoratie of accessoires wordt met de handgemaakt en kan iets afwijken van het product op de afbeeldingen. Hiervoor is BY LEUK niet aansprakelijk


Overmacht

BY LEUK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BY LEUK geen invloed kan uitoefenen. Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van BY LEUK opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Onder overmacht worden ook verstaan die situaties waarbij onjuiste of onvolledige gegevens aan BY LEUK zijn verstrekt. In dat geval is BY LEUK niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BY LEUK kenbaar behoorde te zijn.